Monday, April 23, 2007

دین ایرانی


گریـــــــــه شده آیـــین مردم خدا پرست
هر کس رساتر آه کشد ، با خدا تر است
مبنای گریه نیست در این قرن ویا هزار
یا از سر درماندگی و ضعف و انزجــار
ایشان به سر زنند چرا یک کرور عرب
کشتند یکدگر به جای عیش و هم طـرب
از بابت پیروزیشان در نبرد و جنـــــگ
با نیاکان همین عامیان کله سنـــــــــــگ
در کشوری که ایمان، رنگ خیانت است
افکار پیشرو مســلمن جنـــــــــایت است