Thursday, October 27, 2016

ایران اشغال شده و ایرانشهر موهوم

یادم میاید کلاس اول راهنمایی که بودم در سن 12 سالگی (دهه 60) در کلاس تاریخ چه لذت زایدالوصفی می بردم از عظمت ایران بزرگ هخامنشی و هنگامیکه معلم تاریخ میگفت ایران ما هیچگاه کاملن اشغال نشده، قند توی دلم آب میشد.
اما دیری نپایید که دانستم در همان روزگار کودکی که دلم خوش بود از زندگی آزاد در کشوری همیشه آزاد، موطنم توسط ملایان و مریدانشان کامل اشغال شده بود!!
آنهم چه اسارتی، از نوع اسارت عقیدتی. یعنی بدترین نوع اسارات.
امروز 38 سال است که از اشغال کشورم میگذرد و من کماکان در آرزوی دیدن یک استکان آزادی.
می اندیشم که بزرگی از لحاظ طول و عرض جغرافیایی مال همان دوران طفولیت است.
«بزرگی به آزادی ورفاه اجتماعی است و پیشرفت علمی».
من این متاع را اگردر دهاتی هم داشته باشم دیگرتا پایان عمر،هیچ غمی ندارم.No comments: